Nauka

Uniwersytet Wrocławski to jedna z najstarszych uczelni w Europie Środkowej, która na dziesięciu wydziałach kształci ponad 40 tysięcy studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Jest to uczelnia nowoczesna, z doskonałym zapleczem dydaktycznym, wnosząca znaczący wkład w rozwój polskiej nauki i odnosząca na tym polu ogromne sukcesy.

Uniwersytet Wrocławski we wszystkich swoich działaniach opiera się na dwóch podstawowych wartościach: prawdzie i wolności wyrażania poglądów oraz akceptuje ducha i fundamentalne zasady wyrażone w bolońskiej Magna Carta Uniwersytetów Europejskich z 1988 roku. Europejski charakter Uniwersytetu Wrocławskiego, jako uczelni otwartej i tolerancyjnej, dodatkowo podkreśla jego położenie kulturowe i geograficzne na pograniczu polskim, czeskim i niemieckim.

www.uni.wroc.pl

 

Uniwersytet Śląski jest jedną z największych uczelni w Polsce. Tworzy ją 12 Wydziałów: Artystyczny; Biologii i Ochrony Środowiska; Etnologii i Nauk o Edukacji; Filologiczny; Informatyki i Nauki o Materiałach; Matematyki, Fizyki i Chemii; Nauk o Ziemi; Nauk Społecznych; Pedagogiki i Psychologii; Prawa i Administracji; Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego; Teologiczny oraz jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane. Na 42 kierunkach studiów licencjackich i magisterskich, a w ich zakresie na 114 specjalnościach – niektórych unikatowych w skali kraju – kształci się obecnie prawie 40 000 studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym. Wszystkie kierunki objęte są Europejskim Systemem Transferu Punktów (ECTS), co umożliwia swobodną wymianę międzynarodową studentów, m.in. w ramach programów Lifelong Learning Programme/ Erasmus. W sumie Uniwersytet zawarł 443 umowy bilateralne z 36 krajami świata o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz wymianie studentów i wykładowców. W ramach Uniwersytetu Śląskiego działa wiele kół naukowych i artystycznych, Biuro Karier UŚ, które ułatwia studentom wejście na rynek pracy i wiele innych. Obecnie Uniwersytet Śląski jest zaangażowany w ponad 600 projektów badawczych prowadzonych z innymi podmiotami i około 1000 projektów własnego autorstwa z różnych dziedzin.

www.us.edu.pl

 

Uniwersytet w Białymstoku powstał w 1997 roku z przekształcenia istniejącej 29 lat Filii Uniwersytet Warszawskiego. Poziom i potencjał naukowy sprawiły, że dziś UwB jest jedną z największych i najprężniejszych  jednostek akademickich w północno-wschodniej Polsce.
 
W skład Uniwersytetu wchodzi dziesięć wydziałów, w tym zamiejscowy w Siedlcach i zagraniczny w Wilnie. Zajęcia i wykłady prowadzi około 900 nauczycieli akademickich (ponad 200 to samodzielni pracownicy naukowi). Obecnie uczelnia kształci ponad 18 tysięcy studentów na 27 kierunkach w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Proponuje też bogatą ofertę studiów podyplomowych – 90 rodzajów.

Uczelnia brała udział w 5., 6. i 7. Programie Ramowym oraz w programie DAPHNE III. Dzięki udziałowi w tych programach realizował projekty badawcze z zakresu fizyki, chemii, pedagogiki, informatyki i matematyki, ekonomii oraz filologii.

Uniwersytet w Białymstoku jest uczelnią, która wciąż się rozwija, stwarza coraz lepsze warunki do pracy naukowej i studiowania. Dowodzą tego m.in. inwestycje: zbudowanie Biblioteki Uniwersyteckiej, budowa auli Wydziału Prawa, Hali Sportowej, centrum obliczeniowego i budynku dydaktycznego na potrzeby Wydziału Matematyki i Informatyki. Największym przedsięwzięciem w dziejach uczelni jest budowa kampusu uniwersyteckiego przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku.

www.uwb.edu.pl

 

Uniwersytet Zielonogórski powstał w 2001 roku z połączenia Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego. Strukturę uczelni tworzy dziesięć wydziałów, a studenci kształcą się na 42 kierunkach. W ramach Uniwersytetu działają takie organy jak Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii, które ma za zadanie promocję i zacieśnianie współpracy między nauką a gospodarką czy Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości pomagający studentom i absolwentom mającym pomysł na własny biznes.

www.uz.zgora.pl

 


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach kształci studentów na kierunkach zarówno o profilu humanistycznym, jak i technicznym. Studenci mogą wybrać między innymi kierunki takie jak finanse i rachunkowość, ekonomię, architekturę i urbanistykę, budownictwo, transport. Uczelnia wykazuje się inicjatywą na wielu innych polach takich jak Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości czy Uniwersytet Trzeciego Wieku.

www.pwsz.suwalki.pl

 

Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii to miejsce spotkań i współpracy nauki z biznesem i biznesu z nauką. Ośrodek stanowi punkt pierwszego kontaktu dla przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy i technologii pochodzących z uczelni oraz dla naukowców poszukujących kontaktu z biznesem. Umożliwia współpracę pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami z Dolnego Śląska, przyczynia się do rozbudowy dolnośląskiego systemu kooperacji nauka-biznes.

Ośrodek ma na celu dostarczanie odpowiedniej wiedzy oraz tworzenie platformy współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i sektorem przedsiębiorstw w zakresie transferu wiedzy i technologii, co ma przyczyniać się do rozwoju innowacyjności i konkurencyjności regionu Dolnego Śląska.

www.dotwit.pl

 

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych jest placówką naukowo-badawczą nadzorowaną przez Ministra Środowiska. Celem działalności naukowo-badawczej IETU jest tworzenie naukowych podstaw dla realizacji działań na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju środowiska terenów uprzemysłowionych oraz zurbanizowanych. IETU stanowi zaplecze naukowo-badawcze Ministra Środowiska, a także sprawuje funkcje doradcze oraz przygotowuje ekspertyzy zarówno dla Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, jak i innych jednostek administracji państwowej i samorządowej oraz przedsiębiorstw przemysłowych z terenu całego kraju.

www.ietu.katowice.pl

 

Narodowe Centrum Badań Jądrowych powstało w 2011 r. z połączenia Instytutu Problemów Jądrowych i Instytuty Energii Atomowej POLATOM. Prowadzi badania podstawowe i stosowane w dziedzinie fizyki jądrowej niskich i wysokich energii, techniki reaktorów jądrowych i energetyki jądrowej. Eksploatuje jedyny w Polsce jądrowy reaktor badawczy MARIA, który służy m.in. do wytwarzania izotopów promieniotwórczych, radiacyjnej modyfikacji materiałów oraz badań na wiązkach neutronów.

Ponadto Centrum prowadzi badania z zakresu technologii i diagnostyki materiałów, badań fazy skondensowanej materii metodami jądrowymi, dozymetrii promieniowania jonizującego, oceny i prognozowania zagrożeń od obiektów jądrowych i przemysłowych, metod unieszkodliwiania i składowania odpadów toksycznych i promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego. Prócz tego Centrum zajmuje się fizyką cząstek elementarnych i plazmy oraz promieniowaniem kosmicznym. Prowadzone są w nim również prace dotyczące fizyki i techniki akceleratorów, rozwoju technik pomiarowych, a zwłaszcza detektorów promieniowania i elektroniki jądrowej oraz zastosowań technik jądrowych w medycynie i ochronie środowiska.

Częścią centrum jest Ośrodek Radioizotopów POLATOM - producent i dystrybutor preparatów izotopowych wykorzystywanych w medycynie, nauce, przemyśle i ochronie środowiska. W Centrum usytuowany jest również Zakład Aparatury Jądrowej - producent aparatury do diagnostyki i terapii nowotworowej, m.in. akceleratorów elektronów, symulatorów rentgenowskich, stołów terapeutycznych i mammografów.

www.ncbj.gov.pl

 

 

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód zajmuje się zwiększeniem spójności społeczno – gospodarczej i rozwój makroregionu Polski północno-wschodniej, a w konsekwencji województwa podlaskiego, poprzez wspieranie przedsiębiorczości opartej na wiedzy zorientowanej na zaawansowane technologie i wykorzystanie możliwości współpracy międzynarodowej.

www.park.suwalki.pl

 

Park Naukowo - Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” jest nowoczesnym centrum wsparcia biznesu akademickiego – założonym przez 3 partnerów: miasto Gliwice, Politechnikę Śląską oraz Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną w kwietniu 2004 roku. Główna działalność Parku to tworzenie i promocja innowacyjnych oraz nowoczesnych firm technologicznych, a także transfer innowacyjnych technologii z Politechniki Śląskiej i jednostek B+R do sektora MŚP. Obecnie w siedzibie Parku znajdują się 23 nowoczesne przedsiębiorstwa, w których właścicielami lub osobami zatrudnionymi są w większości absolwenci uczelni wyższych, głównie Politechniki Śląskiej.

www.technopark.gliwice.pl

 

Park Innowacji

Park Innowacji i Przemysłu - Centrum Badawczo-Rozwojowe

Centrum Badawczo Rozwojowe Parku Innowacji i Przemysłu powstało w połowie 2014 roku jako jedna z niewielu w Polsce komercyjnych jednostek naukowych. Od początku powstania, głównym celem statutowym był rozwój technologii: od zalążka koncepcji do pełnej komercjalizacji wyników prac badawczych. Po roku działalności, Park Innowacji i Przemysłu otrzymał od Ministerstwa Gospodarki status CBR, a więc Jednostki Naukowej (Decyzja nr 10/CBR/2015). Dodatkowo Park posiada w Katowicach kompleks hal produkcyjno-laboratoryjnych, a w nich laboratorium oraz instalacje do produkcji pilotażowej. Park spełnia zatem definicje parku technologicznego, parku przemysłowego oraz inkubatora technologicznego i działa także w tym zakresie.

Park Innowacji i Przemysłu, jako Centrum Badawczo-Rozwojowe, koncentruje się na realizacji prac B+R oraz wdrażaniu ich efektów do praktyki gospodarczej. Specjalizacją Parku są innowacyjne technologie z dziedzin materiałoznawstwa i gospodarki odpadami w zakresie innowacyjności produktowej i procesowej. Spółka koncentruje się na obszarze technologicznym, w zakresie maszyn produkcyjnych i ciężkiego przemysłu. Strategią jest: dobrze zaplanowana, zbadana i wdrożona innowacja może i powinna być stosowana w każdej branży przemysłu.

W okresie swojej działalności, Centrum Badawczo-Rozwojowe Parku Innowacji i Przemysłu, zrealizowało ponad 50 projektów i prac B+R. W ramach zleconych oraz własnych prac badawczych wypracowano niemal 50 technologii, z czego wdrożono do produkcji ponad 20.

http://park-innowacji.pl/

 

Elbląski Park Technologiczny znajduje się w Centrum Biznesu Rozwoju i Innowacji w północnej części miasta Elbląga na obszarze Modrzewiny, będącej jednym z najbardziej atrakcyjnych terenów inwestycyjnych w Polsce. Podstawowym zadaniem EPT jest stworzenie sprzyjających warunków do podejmowania działalności gospodarczej, inwestycyjnej i badawczej. Nowoczesny kompleks zapewnia przedsiębiorcom możliwość dzierżawy wolnych obszarów i powierzchni biurowych, a także korzystania z infrastruktury oraz profesjonalnych usług doradczych, transfer technologii oraz pomoc w pozyskaniu środków finansowych, w tym funduszy unijnych. EPT posiada Akredytację Ośrodka Innowacji, w zakresie prowadzenia usług doradczych dla MŚP oraz akredytację SOOIPP dla ośrodka innowacji. 

Sercem Elbląskiego Parku Technologicznego jest Centrum Badawczo-Rozwojowe świadczące usługi na rzecz przedsiębiorców, w skład którego wchodzą:

  • Centrum Jakości Środowiska - Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych (LZAŚ) 
  • Centrum Metaloznawstwa 
  • Laboratorium Badań Środowiska Pracy i Emisji 
  • Centrum Transferu Technologii Informatycznych 
  • Centrum Technologii Drewna i Mebli

http://ept.elblag.eu/ 

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
projekt i realizacja: Triso.pl